Základní informace

  • provoz ŠD je od 11:10 hod. do 16:00 hod.;
  • výše měsíční úplaty za pobyt dítěte v ŠD je stanovena na 50,- Kč, poplatek platí rodiče žáka v měsíčních splátkách vždy do 5. dne daného měsíce vychovatelce ŠD hotovostně;
  • bezpečnostní předpisy nedovolují omlouvat dítě telefonicky nebo SMS zprávami, pokud má dítě odejít z družiny v jiný čas nebo s někým jiným (odvoz autem – dojíždějící děti) než je uvedeno v zápisním lístku, musí rodič písemně informovat vychovatelku (k tomu použijte tiskopis „Uvolnění dítěte ze ŠD“);
  • do družiny nepatří cenné věci, za jejich ztrátu neručíme;
  • každé dítě musí mít v družině svůj označený ručník;
  • nezapomínejte, prosím, každý den dětem přibalit do družiny dostatek pití, případně svačinku;
  • děti mohou mít v družině věci na převlečení ven (v pytlíku a podepsané);
  • pokud má dítě nějaké zdravotní problémy, pokud má z něčeho strach nebo mu někdo ve školní družině ubližuje, informujte, prosím, vychovatelku.